แอพพลิเคชั่น สำหรับเช็คที่จอดรถแต่ละสถานที่  สามารถตรวจสอบก่อนการเดินทางออกจากบ้าน เพื่อความสะดวก และวางแผนก่อนการเดินทาง

Apple iPhone 8

Park

ระบบที่จอดรถแบบ IoT

Copyright © 2017 maneejun co., LTD.  All rights reserved.