บริษัท มณีจันทร์ เทคโนโลยี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด บริษัทมุ่งเน้นการบริการดูแลระบบไฟฟ้าด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ ทั้งวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร ซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพและทีมงานช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมการทำงานและมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า10 ปี

ในงานส่วนของทางด้าน มณีจันทร์ เทคโนโลยี จะบริการด้านการทั้งทางด้านงานซ่อมแซมระบบไฟ รวมทั้งงานติดตั้งระบบไฟ

งานรีโนเวทระบบไฟ

งานพลังงานทดแทน (Solar cell)

งานให้คำปรึกษาระบบไฟฟ้า

งานออกแบบระบบไฟฟ้า

งานจัดหาอปุกรณ์ทางไฟฟ้า

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

งานติดตั้งระบบ Generator และมอเตอร์

แรงสูงและแรงต่ำ

งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ

งาน PM

งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า

Service

Copyright © 2017 maneejun co., LTD.  All rights reserved.