Features

1. รองรับการใช้งาน Bitcoin ทุกประเภท
2. รองรับโหลดสูงสุดได้ถึง 100 แอมป์ ( 22,000 วัตต์ )
3. มีระบบป้องกัน กระแสเกิน
4. ไม่รบกวนช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต
5. รองรับ BitcoinMining แบบฟาร์ม ทุกประเภท
6. ควบคุมการ เปิด -ปิด ปลั๊กไฟ ผ่านโทรศัพท์มือถือ
7. สามารถแจ้งข้อมูล การใช้งานแบบ Real Time 
8. ใช้งานง่าย สะดวก

Google Android one

Plug Net

ปลั๊กไฟควบคุมการใช้งานด้วยระบบ IoT รองรับ Bitcoin ทุกรูปแบบ

Application

ใช้สั่งการทำงานเปิด-ปิด  ปลั๊กเน็ต โดยเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต

On

Off

Hardware

อุปกรณ์ ปลั๊ก ภายในมีอุปกรณ์ควบคุมเพื่อสั่งงานผ่านมือถือโดยเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต

Get Plug Net on

Copyright © 2017 maneejun co., LTD.  All rights reserved.