มณีจันทร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการก้าวเดินอย่างมั่นคงในด้าน ต่าง ๆ

 

ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ : มณีจันทร์ ให้ความสำคัญด้านคุณภาพของสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจสูงสุดในการใช้สินค้าหรือการรับบริการงานด้านต่าง ๆ บริษัทได้จัดทำระบบสำหรับการทดสอบคุณภาพของสินค้าและการบริการ และบริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านคุณภาพให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านคุณภาพ ในอนาคต

 

ด้านความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ : มณีจันทร์ เคร่งครัดด้านความซื่อสัตย์สุจริตโดยปฎิบัติด้วยจริยธรรม ไม่สนับสนุนการทุจริต และติดสินบน ใด ๆ หากพนักงานใด หรือผู้ร่วมธุรกิจใดไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดจะต้องถูกยกเลิกสัญญา ที่กำหนดไว้ และหากกรณีร้ายแรงจะอาจต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย

 

ด้านความปลอดภัย : ส่วนงานด้านการบริการ ข้อมูลของลูกค้า มณีจันทร์ จะต้องถูกเก็บเป็นความลับอย่างดี บริษัทได้มีระบบการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

 

ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ : พนักงานบริษัทต้องได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมตามการปฎิบัติงานที่ได้รับผิดชอบและต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตรงตามกฎหมายแรงงานกำหนดทุกขั้นตอน ส่วนทางผู้ร่วมธุรกิจ จะได้รับผลกำไรในเปอร์เซนที่เหมาะสม กับการจัดสรร ส่วนงาน

 

สิทธิด้านแรงงาน : บริษัทปฏิบัติต่อแรงงานตรงตามกฎหมายแรงงานกำหนดและเป็นธรรมตามบรรทัดฐานสากล

 

ด้านการพัฒนาสินค้าอย่างบูรณาการ : เพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคง บริษัท ได้วางรากฐานการผลิตสินค้าอย่างบูรณาการในด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน ทีมการวิจัยและพัฒนา, ทีมการวางระบบฐานข้อมูลและอินเตอร์เน็ต, ทีมจัดทำโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งบัญชี และการเงิน บริษัทจัดทำทุกภาคส่วนด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงยืนยันได้ว่าบริษัทสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้

 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม : มณีจันทร์ ได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคมในหลาย ๆ ด้าน เพราะสังคมคือหัวใจสำคัญต่อทุกการก้าวเดิน