มณีจันทร์ ยังคงสรรสร้างโครงการต่าง ๆ เพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มี่อย่างไม่จำกัด โครงการของเราแบ่งเป็น 2 ส่วน

 

ส่วนด้านบริษัท มณีจันทร์ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีโครงการ การพัฒนารูปแบบงานด้านการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อการตรวจสอบระดับบ้านหรือออฟฟิต โครงการ ด้านการขยายการติดตั้งในส่วนภาคอื่น ๆ โดยขยายจากโซนภาคเหนือเข้าสู่ ภาคกลางโดยแกนหลักจะเป็น กรุงเทพ

ส่วนด้านบริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชั่น จำกัด มีโครงการ การเพิ่มดิลเลอร์ ด้านงานติดตั้งผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ โครงการ การเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่

 

โครงการของมณีจันทร์ ยึดมั่นคุณภาพและมาตราฐาน

 

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) เป็น สถาบันวิชาชีพ (professional organization) ระดับนานาชาติที่ไม่หวังผลกำไร ทำหน้าที่ดูแลเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 

IEC (International Electrotechique Commission) คณะกรรมมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็คทรอเทคนิค โดยเป็นองค์กรอิสระที่ร่วมมือกันจัดตั้งเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค และทำการจัดทำแบบการประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพ

 

ASTM (American Society for Testing and Materials) เป็น สมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่กำหนด และจัดทำมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 

ANSI หรือ แอนซี (American National Standard Institute) สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา คือ สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของ คือองค์กรในสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

 

มอก เป็นคำย่อมาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

 

ว.ส.ท คือ มาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์