โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร ปี 2559

 

- ประธานกรรมการบริษัท คุณ มงคล มณีจันทร์

- กรรมการบริษัทฝ่ายงาน คุณ เกรียงไกร มณีจันทร์

- กรรมการบริษัทฝ่ายวิจัย คุณ ไกรสร มณีจันทร์